Prawo o ruchu drogowym rozróżnia dwa rodzaje zdarzeń drogowych – kolizje oraz wypadki drogowe. W języku potocznym pod pojęciem wypadku zwykle rozumie obydwa terminy. W następstwie tych zdarzeń, każdy pokrzywdzony może domagać się wypłaty odszkodowania. Sprawdź, o czym należy pamiętać, aby je uzyskać.

Kolizje a wypadki komunikacyjne

Pojęcia kolizja różni się od definicji wypadku. Kolizja występuje wtedy, kiedy obrażenia uczestników wydarzenia są małe lub występują tylko straty materialne. Wypadek komunikacyjny to sytuacja, w której oprócz szkód na mieniu, miały miejsce również obrażenia lub śmierć.

Częstość występowania kolizji i wypadków komunikacyjnych spowodowała, że wszyscy kierujący pojazdami zostali objęci obowiązkowymi ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej (OC).

Dzięki temu mamy możliwość wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy ucierpieliśmy w danym zdarzeniu drogowym, a wina nie leży po naszej stronie. Nawet jeżeli częściowo wina za zdarzenie spoczywa na nas, wciąż mamy prawo do odszkodowania.

Polisa OC przenosi odpowiedzialność za wypłatę świadczeń odszkodowawczych na firmę ubezpieczeniową. Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne OC zapewnia uzyskanie rekompensaty osobom poszkodowanym, a sprawców chroni przed niewypłacalnością.

Warto wiedzieć, że w przypadku kolizji nie ma konieczności informowania o zdarzeniu policji. Uczestnicy tego zdarzenia powinni jednak zgodzić się co do okoliczności i następnie spisać oświadczenie, które będzie dokumentowało kolizję.

Dlatego też, nie należy robić tego ustnie. Oświadczenie jest niezbędne przy zgłoszeniu kolizji do ubezpieczyciela. Poszkodowany powinien zgłosić szkodę do firmy, w której sprawca wypadku zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Przede wszystkim oświadczenie. A w nim:

 • dane osobowe kierowców (imię, nazwisko, adres, telefon i/lub email)

 • numer prawa jazdy sprawcy,

 • dane polisy sprawcy (numer, wystawca)

 • dokładny opis kolizji drogowej (miejsce, czas, szczegółowe okoliczności, jak do niej doszło)

 • opis uszkodzeń pojazdów,

 • podpisy obu uczestników zdarzenia.

Policję mamy obowiązek wezwać każdorazowo, jeśli jesteśmy uczestnikami wypadku drogowego. Nie powinno się wtedy przestawiać pojazdów biorących udział w zdarzeniu. Policję należy wezwać również wtedy, kiedy sprawca nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności.

Zadaniem policji jest określenie okoliczności zdarzenia i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji. Powinno się wezwać policję, również wtedy, gdy podejrzewamy, że uczestnik kolizji dopuścił się przestępstwa np. prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub oddalenie się z miejsca zdarzenia.

Co powinno zawierać zgłoszenie szkody?

Najważniejszą kwestią jest dołączenie dokumentów potwierdzających fakt zaistnienia zdarzenia np. notatkę policji, oświadczenie sprawcy lub wyrok sądu. W sytuacji, gdy poszkodowany dochodzi od firmy ubezpieczeniowej zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, powinien dokładnie opisać ból i cierpienie jakich doznał na skutek wypadku.

Powinien również wskazać negatywne następstwa wypadku wpływające na jego dalsze życie. Dlatego warto również dodać informację o doświadczeniu straty oraz opisać jak zmieniło się życie po wypadku komunikacyjnym.

Podczas zgłoszenia będziemy musieli również podać:

 • numer polisy OC sprawcy szkody - jeśli szkoda nie powstała z naszej winy;

 • numer polisy AC - w przypadku szkód zgłaszanych w ramach tej polisy;

 • numer rejestracyjny oraz markę naszego pojazdu;

 • numer rejestracyjny oraz markę pojazdu sprawcy (jeśli szkoda nie powstała z naszej winy);

 • datę i miejsce zdarzenia;

 • dane adresowe jednostki policji interweniującej na miejscu zdarzenia (jeżeli policja była wezwana);

 • nasze dane osobowe i telefon kontaktowy;

 • opis uszkodzeń pojazdów biorących udział w zdarzeniu;

W przypadku uszkodzenia ciała (uszczerbek na zdrowiu), w zgłoszeniu szkody poszkodowany powinien szczegółowo opisać przebieg wypadku i wszystkie okoliczności mające miejsce później, a więc przebieg leczenia i rehabilitacji, dołączając dokumentację medyczną dotyczącą procesu leczenia skutków wypadku.

Chcąc dochodzić zwrotu poniesionych kosztów, osoba poszkodowana powinna wymienić i uzasadnić koszty poniesione w związku z doznaną szkodą na osobie, dołączając paragony, faktury i inne dokumenty świadczące o poniesionych wydatkach.

Natomiast w przypadku śmierci bliskiej osoby, w zgłoszeniu szkody należy opisać, w jakich okolicznościach doszło do wypadku, a także wskazać czego się domagamy i w jakiej wysokości. Jeżeli dochodzimy zwrotu kosztów należy je również odpowiednio udokumentować.

W przypadku dochodzenia zadośćuczynienia za krzywdę związaną ze śmiercią, należy opisać relacje łączące nas ze zmarłym, stopień więzi uczuciowych i emocjonalnych oraz ból i cierpienie związane z utratą bliskiej osoby. Do zgłoszenia szkody trzeba dołączyć kopię aktu zgonu poszkodowanego wraz z dokumentacją potwierdzającą pokrewieństwo lub powinowactwo.

Wypadek komunikacyjny a termin zgłoszenia szkody

Po zebraniu wszystkich dokumentów, powinniśmy jak najszybciej poinformować o zdarzeniu ubezpieczyciela, który zarejestruje szkodę i uruchomi procedurę likwidacyjną.

Szkodę z polisy OC można zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy w ciągu 3 lat od dnia wypadku. Jeżeli szkoda wynika z przestępstwa do mamy aż 20 lat na dochodzenie odszkodowania od ubezpieczyciela.

Musimy jednak pamiętać, że wraz z upływem czasu szkoda może się powiększać, stwarzając zagrożenie w użytkowaniu pojazdu. Dlatego, nie powinniśmy przeciągać w czasie zgłoszenia jej do firmy ubezpieczeniowej.

Kolejne kroki należą do ubezpieczyciela

Jeśli poprawnie zgłosimy szkodę w pojeździe do firmy ubezpieczeniowej, to ubezpieczyciel może zlecić ekspertyzę rzeczoznawcy (który sporządzi kosztorys) lub od razu podejmie decyzję o wypłacie odszkodowania.

Szkodę można zlikwidować na dwa sposoby. Pierwszy (bezgotówkowy) polega na tym, że pojazd zostawiamy do naprawy w warsztacie. Drugi sposób (gotówkowy) zakłada, że pieniądze na usunięcie szkody ubezpieczyciel wypłaca bezpośrednio jego właścicielowi. Właściciel natomiast naprawia samochód w wybranym przez siebie warsztacie i sam za to płaci.

Podsumowując, w celu skutecznej likwidacji szkody przez firmę ubezpieczeniową niezbędna jest prawidłowa dokumentacja zdarzenia. W przypadku wypadków drogowych i kolizji, przy których uczestnicy nie potrafią ustalić odpowiedzialności przygotowuje ją policja.

Natomiast w sytuacji, gdy nie pojawiają się kontrowersje co do okoliczności zdarzenia, a ponadto w jego wyniku nikt nie doznał obrażeń, można ograniczyć się do spisania oświadczenia. Dlaczego warto mieć to na piśmie? Te dokumenty będą podstawą do wypłaty odszkodowania.