Osoby poszkodowane oraz wszyscy Ci, którzy nie wiedzą jakie kroki podjąć po wypadku, mogą skorzystać z usług firm odszkodowawczych. Kancelarie te, nie tylko ustalą podmiot, do którego należy wystąpić z roszczeniami. Pomogą również przeanalizować sprawę pod kątem określenia wszelkich przysługujących świadczeń w odpowiedniej wysokości.

Kancelaria odszkodowawcza

Niezależnie od rodzaju doznanej szkody, należy pamiętać, że zawsze prowadzenie sprawy odszkodowawczej warto powierzyć kancelarii odszkodowawczej. Z reguły zatrudniają one szeroki wachlarz specjalistów, którzy mogą reprezentować poszkodowanych na każdym etapie postępowania. Kancelarie odszkodowawcze dają dużą szansę osobom których nie stać na wyłożenie z góry znacznej opłaty za prawnika. Pomogą również tym, których znajomość prawa jest niewielka. Pomocy w dochodzeniu należnych roszczeń szukają osoby które doznały poważnych obrażeń ciała, jak również bliscy osób zmarłych na skutek wypadku.

Zakres działań

Dochodzenie odszkodowań to proces złożony. Działania firm odszkodowawczych obejmują przede wszystkim zebranie niezbędnej dokumentacji (w tym obrazującej przebieg leczenia i rehabilitacji oraz z akt sprawy policyjnej), ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za szkodę, zabezpieczenie dowodów i konsultacje lekarskie. Pracownicy kancelarii odszkodowawczych zadbają również o analizę prawną, szacowanie szkody, weryfikację stanowiska towarzystwa ubezpieczeniowego, zastępstwo swoich klientów w postępowaniu przed towarzystwami ubezpieczeniowymi lub urzędami. Wreszcie w zależności od oferowanej umowy mogą również gwarantować zapewnienie nieodpłatnej reprezentacji adwokata lub radcy w toku sprawy sądowej.

Koszty

Kancelarie zajmujące się odszkodowaniami, w większości działają na zasadzie wynagrodzenia pobieranego po wywalczeniu dla osób poszkodowanych odszkodowania w określonej w umowie prowizji. Co za tym idzie, dopiero w sytuacji, gdy przyznane zostanie odszkodowanie kancelaria odszkodowawcza otrzyma zapłatę za wykonaną pracę.

Jeżeli działania przez nią podjęte okażą się bezskuteczne, nie otrzyma żadnego wynagrodzenia. Dzięki tego typu współpracy, klienci odczuwają pełen komfort, ponieważ nie muszą płacić ze wszelkie podejmowane w sprawie czynności do czasu wywalczenia odszkodowania.

Pomoc w zakresie szkód na osobie

Pomoc kancelarii odszkodowawczej może się szczególnie przydać w sytuacji, gdy zdarzył się nam wypadek komunikacyjny. W takich sytuacjach poszkodowany ma prawo zwrócić się do zakładu ubezpieczeń OC sprawcy wypadku z różnego rodzaju roszczeniami. Osoba poszkodowana ma prawo do uzyskania zwrotu kosztów, jakie poniosła w związku ze szkodą.

Do tej kategorii kosztów należy: wydatki na leczenie i rehabilitację (tj. wizyty lekarskie, badania specjalistycznych, leki, opatrunki, sprzęty ortopedyczne, prywatna rehabilitacja i opieka), jak również koszty dojazdów do placówek medycznych. Trzeba tylko pamiętać, że wszystkie te koszty muszą być udokumentowane rachunkami lub fakturami.

Oprócz zwrotu kosztów poszkodowanemu przysługuje zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, które obejmuje jego cierpienia psychiczne i fizyczne. Co za tym idzie ma zrekompensować krzywdę wywołaną obrażeniami doznanymi w czasie wypadku. Pomimo że zadośćuczynienie należy się za szkodę o charakterze niemajątkowym, to jednak wypłacane jest w postaci pieniężnej.

Wyliczenie prawidłowej kwoty zadośćuczynienia jest z reguły kwestią sporną między osobą poszkodowaną, a towarzystwem ubezpieczeniowym. Dlatego taką sprawę szczególnie warto powierzyć jednej z wielu na runku kancelarii odszkodowawczych. Po wypadku komunikacyjnym poszkodowany może ubiegać się też o zwrot utraconego dochodu związanego z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim.

W razie śmiertelnego wypadku, wsparcie ze strony firmy odszkodowawczej pomaga uwolnić bliskich od wielu formalności i czynności prawnych. Co w czasie żałoby, może być szczególnie uciążliwe. Pracownicy kancelarii angażują bliskich zmarłego tylko w niezbędnym zakresie. W przypadku wypadku ze skutkiem śmiertelnym, kancelarie odszkodowawcze pomagają rodzinie zmarłego uzyskać odszkodowanie i inne świadczenia m. in:

  • zwrot kosztów pogrzebu osoby zmarłej w wyniku wypadku

  • zadośćuczynienie za krzywdę związaną ze śmiercią bliskiego

  • odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej

  • świadczenia rentowe.

Pomoc w zakresie szkód na mieniu

Kancelarie odszkodowawcze świadczą także pomoc w uzyskaniu odszkodowania w sytuacji wystąpienia szkód w mieniu. Szkoda rzeczowa najczęściej kojarzona jest z uszkodzeniem w wypadku samochodu. Jeśli został on uszkodzony, poszkodowanemu przysługuje prawo do wynajęcia auta zastępczego, z którego może korzystać do czasu zakończenia naprawy.

Przy wyborze samochodu zastępczego, należy pamiętać, by najmowany samochód nie był znacząco lepszy niż nasze auto, które zostało uszkodzone. Unikniemy wtedy sytuacji, kiedy ubezpieczyciel kwestionuje zasadność poniesionych kosztów na wynajem pojazdu. Dodatkowo czas wynajmu powinien realnie odzwierciedlać czas potrzebny na naprawę uszkodzonego samochodu.

Do szkody rzeczowej zaliczamy również np. uszkodzenie w czasie wypadku telefonu komórkowego, komputera czy naszej garderoby. Mamy możliwość zgłoszenia takiej szkody do zakładu ubezpieczeń i powinna ona być naprawiona z OC sprawcy wypadku.

Kto wypłaca pieniądze?

Odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi osoba, która wyrządziła szkodę. Niemniej jednak, w większości przypadków za wypłatę nie będzie odpowiadał bezpośrednio sprawca, lecz jego ubezpieczyciel. Przykładowo posiadacze pojazdów mechanicznych mają obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej), z którego pokrywa się szkody wyrządzone przez ruch pojazdu.

Wiele osób posiada dobrowolne polisy ubezpieczeniowe OC w życiu prywatnym i w związku z prowadzoną firmą. Jest też dużo zawodów, w których przepisy wymagają wykupienia takiego ubezpieczenia (np. doradcy podatkowi, pośrednicy w obrocie nieruchomościami).

Ponadto, odszkodowanie wypłaca ubezpieczyciel, u którego poszkodowany miał wykupioną polisę ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i to niezależnie od tego, czy był jednocześnie sprawcą. Co ważne takie polisy działają niezależnie od ubezpieczenia OC i nie wpływają na wysokość świadczeń cywilnych. Mogą wreszcie się kumulować. Poszkodowany, który ma kilka polis NNW lub na życie może otrzymać świadczenia z tytułu każdej z nich.