Ubezpieczyciel wskutek zgłoszonych roszczeń proponuje ugodę? Nie zgadzaj się od razu na jej zawarcie! Warto ponegocjować!

Czym jest ugoda?

Idea pozasądowego rozstrzygania sporów zyskuje coraz większą grupę zwolenników, choć jej geneza sięga czasów starożytnych. Ma szczególne znaczenie w konsensulanym rozstrzyganiu konfliktów. Dużą rolę w tym odgrywa dialog i komunikacja pomiędzy stronami posiadającymi równe prawa.

Przepisy prawa jednoznacznie wskazują, że ugoda jest umową, w tym przypadku pomiędzy osobą poszkodowaną a ubezpieczycielem. Może być zawarta pozasądowo lub w toku procesu przed sądem prowadzącym sprawę odszkodowawczą.

Zgodnie z kodeksem cywilnym „Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.”

Warto też wspomnieć, że w niektórych przypadkach (np. nieznany sprawca wypadku) sprawą wypłaty odszkodowania zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Negocjacje ugody z ubezpieczycielem

Przed podpisaniem ugody z ubezpieczycielem podejmij negocjacje. Pierwsza propozycja ubezpieczyciela zawsze jest bardzo zaniżona – prawie nigdy nie opiewa na kwotę wskazaną w zgłoszeniu szkody, trudno zatem liczyć na pełne zaspokojenie potrzeb poszkodowanego. Jeżeli jednak tak jest – przemyśl swoje żądania, być może ubezpieczyciel jako profesjonalista wie już, że Twoje roszczenia mogą być zaniżone.

Warto je wówczas zrewidować chociażby przez pryzmat wydanej opinii lekarskiej. W toku postępowania przed ubezpieczycielem masz możliwość modyfikacji swoich żądać na każdym etapie sprawy.

Podpisanie ugody z ubezpieczycielem jest ustępstwem, z Twojej strony jak i ze strony ubezpieczyciela. Ma na celu polubowne zakończenie sprawy. Nie możesz się ubiegać później o wyższe świadczenia.

Zapisy w ugodzie

Co jest niezwykle ważne, ugodę z ubezpieczycielem powinno się uprzedzić zapoznaniem się z jego treścią. Treści ugody przeczytaj nawet kilka razy, a w przypadku wątpliwości w jej zapisach – zgłoś to ubezpieczycielowi celem jej wyjaśnienia i poprawienia. Najlepszym jednak wyjściem jest konsultacja jej zapisów z prawnikiem.

Najczęstsze zapisy w ugodzie obejmują zrzeczenie się wszelkich roszczeń za skutki wypadku, w tym i też tych, które mogą powstać w przyszłości. Jeżeli wskutek wypadku doznałeś obrażeń ciała, a proces leczenia nadal trwa – podpisanie ugody spowoduje, że praktycznie rzecz biorąc poszkodowany zrzeka się dalszych roszczeń dot. stanu zdrowia, czyli za np. dalsze koszty leczenia, utracony dochód, renty.

Przed zawarciem ugody na takich warunkach przeanalizuj swój stan zdrowia, aktualne wydatki. Spróbuj też ponegocjować z ubezpieczycielem warunki, tak by ugoda obejmowała np. tylko zadośćuczynienie. Czasami warto jednak zrezygnować z ugody i skierować swoją sprawę do sądu.

Pamiętaj, że ubezpieczyciel zgadza się na podpisanie ugody, gdyż spodziewa się, że w przypadku ewentualnego skierowania spawy do sądu może przegrać sprawę, co też poza zapłaceniem na Twoją rzecz roszczeń będzie wiązało się również z pokryciem wszelkich kosztów procesu oraz zapłatą odsetek. Sprawa sądowa jest zawsze ryzykowna dla obu stron, nie da się przewidzieć treści wyroku ani też czasu trwania procesu.

Stąd też przed zawarciem ugody z ubezpieczycielem warto ponegocjować jej warunki, nawet wtedy gdy sprawa jest już w sądzie. Często się zdarza, że ubezpieczyciel proponuje ugodę na znacznie lepszych warunkach, gdy sprawa trafi na wokandę sądową.

Skutki ugody

Podpisanie ugody z ubezpieczycielem niesie ze sobą daleko idące konsekwencje prawne. Z racji powagi rzeczy ugodzonej ewentualne dalsze roszczenia sądowe wiążą się z przegraniem sprawy i poniesieniem kosztów procesu. Przepisy prawa co prawda umożliwiają uchylenie się od skutków prawnych zwartej ugody pod wpływem błędu. W praktyce trudno jednak jest to wykazać.

Ugody na rzecz małoletnich

Przepisy prawa szczególnie chronią prawa małoletnich. W przypadku, gdy osobą poszkodowaną jest dziecko, zawarcie ugody przez rodzica/opiekuna w imieniu małoletniego z ubezpieczycielem jest traktowane jako czynność przekraczająca zwykły zarząd majątkiem dziecka – wymagana jest wówczas zgoda sądu rodzinnego na jej zawarcie.

Zawarcie ugody na rzecz małoletniego bez zgody sądu rodzinnego jest czynnością nieważną. Wypłacona kwota przez ubezpieczyciela traktowana jest jako kwota bezsporna, co też wiąże się z możliwością dochodzenia dalszych roszczeń przed sądem. Szczególnie ważne jest pozyskanie takiej zgody w przypadku poważnych obrażeń ciała. Warto zadbać, żeby ewentualną ugodą objąć zadośćuczynienie, a pozostawić dziecku możliwość dochodzenia rent w przyszłości.