Zadośćuczynienie wypłacone przez ubezpieczyciela nie jest jedynym świadczeniem, jakiego mogą domagać się poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych. Osoby spełniające warunki wskazane w przepisach, mają prawo do roszczenia o przyznanie renty odszkodowawczej - choćby renty z tytułu zwiększonych potrzeb.

Odszkodowania komunikacyjne pełnią kilka bardzo istotnych funkcji, jednak najważniejszą z nich jest pomoc poszkodowanemu w powrocie do pełni sprawności fizycznej. Bardzo często wymaga to długotrwałego leczenia i intensywnej rehabilitacji, co praktycznie zawsze oznacza konieczność samodzielnego finansowania.

Renta na zwiększone potrzeby. Jak udowodnić?

Każdy poszkodowany, który ponosi stałe i regularne koszty związane z leczeniem czy rehabilitacją powypadkową ma prawo występować do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia o wypłatę renty z tytułu zwiększonych potrzeb. Koszty te, muszą jednak pozostawać w ścisłym, bezpośrednim związku z dolegliwościami powypadkowymi. Renta taka jest specyficznym rodzajem odszkodowania po wypadku, które wypłacane jest cyklicznie aż do momentu, kiedy występują podstawy do jej wypłacania.

Regularnie ponoszone koszty związane z takimi wydatkami jak zakup leków, środków medycznych czy rehabilitacyjnych stanowią pierwszą, możliwą część renty z tytułu zwiększonych potrzeb. Co istotne, warto stale zbierać wszystkie dokumenty, które potwierdzają fakt ponoszenia kosztów, znacznie ułatwia to sprawne dochodzenie roszczenia i uprawdopodabnia, że zostały rzeczywiście poniesione.

Inną częścią składową renty z tytułu zwiększonych potrzeb są koszty związane z finansowaniem prywatnych wizyt lekarskich lub rehabilitacji. Bardzo często, zwłaszcza w przypadkach poszkodowanych wymagających bardzo intensywnej rehabilitacji, świadczenia medyczne i rehabilitacyjne dostępne w ramach NFZ nie są wystarczające.

Aby utrzymać wypracowany poziom funkcjonalny lub starać się o jego poprawę konieczne jest wykonywanie stałych ćwiczeń rehabilitacyjnych, nie tylko we własnym zakresie ale i z rehabilitantem. Opłacanie regularnie odbywanych, prywatnych wizyt lekarskich lub zabiegów rehabilitacyjnych, o ile pozostaje w bezpośrednim związku z dolegliwościami powypadkowymi, może stanowić istotny element odszkodowania po wypadku, jakim jest renta z tytułu zwiększonych potrzeb.

Koszty opieki – istotna składowa renty

W praktyce bardzo często obserwuje się, że bardzo istotnym elementem renty na zwiększone potrzeby jest zwrot kosztów opieki osób trzecich, które pomagają poszkodowanemu. Co niezwykle ważne, odszkodowanie po wypadku w postaci kosztów opieki w rencie nie dotyczy jedynie najbardziej poszkodowanych, niezdolnych do samodzielnie egzystencji.

Takie świadczenie przysługuje wszystkim poszkodowanym, którzy w wyniku dolegliwości powypadkowych nie są w stanie samodzielnie wykonywać codziennych czynności. Zarówno w przypadku osób lżej poszkodowanych, którzy mają problem z wykonywaniem cięższych prac domowych (przynoszenie opału czy cięższe zakupy) jak i w przypadku osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji występuje konieczność sprawowania pomocy i opieki - różny będzie jedynie jej wymiar.

W przypadku osób najciężej poszkodowanych wymiar opieki często przekracza 8-10 godzin dziennie, natomiast w przypadku osób z obrażeniami lżejszymi zazwyczaj wystarczające okazuje się przyznanie 2-4 godzin opieki dziennie.

Bardzo istotną kwestią, na którą powinien zwrócić uwagę każdy, kto otrzymuje rentę z tytułu zwiększonych potrzeb jest konieczność stałej gotowości do udowodnienia zakładowi ubezpieczeń, że wypłacana renta jest przyznana w należnej wysokości. Dzieje się tak dlatego, iż renty odszkodowawcze nie są przyznawane raz na zawsze - przepisy dają możliwość obu stronom (zarówno poszkodowanemu jak i ubezpieczycielowi) na weryfikację kwoty wypłacanej renty.

To znaczy, że kiedy poszkodowany zauważy, że ponoszone przez niego koszty związane z leczeniem czy rehabilitacją wzrosły lub też pogorszy się poziom samodzielności, wtedy ma możliwość wnioskowania o podniesienie wypłacanej przez ubezpieczyciela renty. Działa to jednak także w drugą stronę, dlatego też ubezpieczyciel wypłacający rentę ma możliwość dokonywania okresowych kontroli, czy rentobiorca nadal ponosi koszty, w związku z którymi została przyznana renta.

Renta po wypadku w pracy

Roszczeń rentowych można dochodzić także, kiedy uczestniczyło się w innych rodzajach zdarzeń, na przykład wypadkach w pracy. Każdy, kto chce dochodzić renty po wypadku w pracy musi wiedzieć, że koniecznym jest zgromadzenie kompletu potrzebnych dokumentów.

Najważniejszym z nich jest protokół powypadkowy czy też karta wypadku, ponieważ to te dokumenty potwierdzają, że do wypadku rzeczywiście doszło a także wskazują na dokładny jego przebieg. Kiedy poszkodowany chce starać się o przyznanie odszkodowania po wypadku w postaci renty, wtedy konieczne jest przedstawienie pracodawcy lub jego ubezpieczycielowi konkretnego zestawu dokumentów.

Jeżeli potencjalny rentobiorca ponosi regularne koszty związane z leczeniem, prywatnymi wizytami lekarskimi, dojazdami do placówek medycznych lub rehabilitacyjnych czy inne podobne koszty powinien zbierać wszystkie możliwe dokumenty potwierdzające fakt ich ponoszenia.

Podobnie ma się sytuacja w przypadku, kiedy osoba starająca się o rentę wymaga pomocy czy też opieki ze strony rodziny czy profesjonalnego opiekuna – wtedy powinna wykazać i udowodnić zakres a także rodzaj sprawowanej opieki. Warto też podkreślić, że na wysokość renty wpływa wiele czynników.

Można się także spotkać z terminem renty uzupełniającej, inaczej wyrównawczej. Rentę uzupełniającą definiuje się jako świadczenie, które ma na celu wyrównanie różnicy pomiędzy dochodami, jakie osoba poszkodowana osiągała przed wypadkiem. Jest także możliwość otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy.

Kapitalizacje renty – szansa na lepszą przyszłość

Rentobiorcy otrzymujący świadczenia rentowe mogą również próbować podejmować rozmowy z zakładami ubezpieczeń odnośnie kapitalizacji renty. Polega ona na zmianie formy płatności renty z regularnej na jednorazową, znacznie wyższą kwotę. Poszkodowany musi wtedy zrzec się możliwości dochodzenia dalszych roszczeń rentowych, nawet w przypadku zanotowania znacznego wzrostu ponoszonych kosztów.

Renta jest rodzajem odszkodowania po wypadku, które bardzo często jest podstawowym źródłem utrzymania. Jednocześnie środkami wypłacane tytułem renty na zwiększone potrzeby pokrywają koszty leczenia, które często stanowią dużą kwotę. Katalog dolegliwości i urazów, które mogą stanowić podstawy do przyznania renty jest szeroki a lista warunków, które powinny zostać spełnione aby możliwe było przyznanie renty odszkodowawczej jest długa.