Ubezpieczyciel wskutek złożonego zgłoszenia szkody wypłacił znikomą część zgłoszonych roszczeń bądź odmówił ich wypłacenia? Co zrobić, kiedy nie satysfakcjonuje Cię decyzja zakładu ubezpieczeń, co do przyznanej kwoty? Spokojnie, możesz napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela i zakwestionować wysokość przyznanego odszkodowania.

Termin na złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela

Pamiętaj masz na to 3 lata od dnia wydania decyzji, ale jeżeli roszczenia wynikają ze szkody powstałej na skutek przestępstwa (zbrodni lub występku), to na złożenie odwołania jest 20 lat. Nie czekaj! Z racji upływu czasu możesz mieć trudności z pozyskaniem przydatnej dokumentacji, możesz też zapomnieć wiele istotnych okoliczności zdarzenia. Dlatego też odwołanie od decyzji ubezpieczyciela warto złożyć jak najszybciej.

Jak złożyć odwołanie od odszkodowania?

W decyzji powinno być pouczenie o sposobie złożenia tzw. reklamacji, czyli właśnie odwołania od odszkodowania. Takie odwołanie, podobnie jak wypowiedzenie umowy ubezpieczenia najlepiej złożyć na piśmie. Najczęściej ubezpieczyciel w decyzji podaje, że można to zrobić przez internet na dedykowany na reklamacje adres e-mail. Można też odwołanie :

1. wysłać listem – najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres do korespondencji wskazany przez ubezpieczyciela,

2. zanieść osobiście do oddziału ubezpieczyciela.

3. niekiedy też ubezpieczyciel dopuszcza możliwość przyjęcia odwołania ustnie np. poprzez infolinię.

Najbezpieczniejszym dla Ciebie sposobem jest wysłanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem jego odbioru – masz wtedy pewność, że odwołanie od decyzji ubezpieczyciela dotarło. Znasz też datę jego otrzymania, co jest istotne, gdyż od tego czasu zaczyna biec termin dla ubezpieczyciela na rozpoznanie odwołania.

Termin na rozpoznanie odwołania przez ubezpieczyciela

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na rozpoznanie reklamacji. Mogą się zdarzyć sytuacje, kiedy to ubezpieczyciel z racji znacznego skomplikowania sprawy wydłuży czas na rozpoznanie odwołania od przyznanego odszkodowania. Zgodnie z przepisami prawa ubezpieczyciel ma obowiązek poinformować Ciebie w terminie 30 dni od otrzymania odwołania, że termin ten się wydłuża i wskazać przyczynę opóźnienia.

Najczęstszą przyczyną opóźnień jest konieczność pozyskania dokumentacji np. od placówki medycznej, dokumentacji karnej czy też z racji oczekiwania na orzeczenie lekarza lub opinię innego specjalisty. Maksymalny czas na rozpoznanie odwołania to 60 dni. W przypadku niedotrzymania powyższych terminów, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta.

Co warto zawrzeć w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela w zakresie odszkodowania?

Najważniejsze rzeczy, które powinny znaleźć się w odwołaniu to:

a) wskazanie Twoich danych

b) wskazanie danych ubezpieczyciela, od którego to decyzji się odwołujesz

c) podanie numeru szkody (powinna być zamieszczona w korespondencji, którą wysyłał Tobie ubezpieczyciel np. w decyzji) czy też numeru polisy, z której to dochodzisz roszczeń

d) podanie kwoty, której domagasz się do ubezpieczyciela

d) uzasadnienie Twojego stanowiska

e) ewentualnie załączenie nowej dokumentacji ( medycznej, karnej, faktur)

f) Twój podpis

Jak uzasadnić odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Jest to najważniejsza cześć Twojego odwołania. Musi zostać sporządzona w sposób kompleksowy i profesjonalny. Warto się w niej powołać na przepisy prawa np. ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, kodeks cywilny, czy też orzecznictwo sądów.

Przede wszystkim dokładnie przeanalizuj otrzymaną decyzję, jeżeli z decyzji wynika, że została wydana w Twojej sprawie opinia specjalisty (lekarz, specjalista z zakresu rekonstrukcji wypadów, rzeczoznawca) bądź sam na badaniu lub oględzinach byłeś - wystąp do ubezpieczyciela o jej doręczenie. Jeżeli taka opinia nie została w ogóle wydana w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela zażądaj jej sporządzenia.

Niestety praktyką jest, że specjaliści wydający opinie w sprawie sporządzają niekorzystne opinie zaniżają uszczerbek na zdrowiu, czy też koszty naprawy pojazdu (np. uzględniając ceny części zamiennych zamiast oryginalnych itd.). Po analizie decyzji i opinii musisz je zakwestionować – np. podając ceny części np. ze sklepów internetowych, aukcji internetowych (podaj link do strony lub załącz wydruk), przesyłając nową dokumentację medyczną, faktury. Możesz też przesłać prywatną opinię np. rzeczoznawcy lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS innego ubezpieczyciela np. z ubezpieczenia NNW z procentowym określeniem Twojego uszczerbku na zdrowiu.

Samo wskazanie, że nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela nie wystarczy by ubezpieczyciel zmienił swoje stanowisko. Z tego też względu, jeżeli nie zgadasz się z decyzja ubezpieczyciela, a sam składałeś zgłoszenie szkody, warto na tym etapie zwrócić się o pomoc do profesjonalistów.

Co, gdy odwołanie od decyzji ubezpieczyciela jest nieskuteczne?

Ubezpieczyciel po rozpoznaniu reklamacji może dopłacić środki, zaproponować zawarcie ugody lub też podtrzymać pierwotną decyzję. Jeżeli nadal nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela lub też zaproponowana ugoda jest dla Ciebie za niska możesz :

1. wystąpić do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o interwencję lub z wnioskiem o pomoc w polubownym zakończeniu sprawy;

2. skierować sprawę do sądu polubownego lub mediacji;

3. skierować sprawę do sądu.