Decyzja odmowna wydana przez zakład ubezpieczeń zawsze budzi zaniepokojenie lub zdenerwowanie. Tych negatywnych uczuć mamy pod dostatkiem będąc uczestnikiem wypadku komunikacyjnego. Jednakże znając „strategię” ubezpieczycieli i rozumiejąc powód odmowy, żadna decyzja nie będzie nam straszna. Zanim jednak dojdzie do wydania decyzji najpierw musimy zgłosić szkodę. Najważniejsze jest by w miarę możliwości szybko rozpocząć postępowanie likwidacyjne.

W sytuacji, gdy jesteśmy ofiarą wypadku komunikacyjnego, który powstał nie z naszej winy, mamy prawo zgłosić roszczenia do towarzystwa ubezpieczeniowego. Właściwym ubezpieczycielem będzie firma w której sprawca wykupił ubezpieczenie samochodu, czyli polisę OC. Niestety, bardzo często możemy spotkać się z odmową wypłaty zadośćuczynienia. Ubezpieczyciele często wykorzystują swoją silniejszą pozycję w sporze z ofiarą zdarzenia.

Nie znając się na problematyce ubezpieczeń oraz odszkodowań możemy nie wiedzieć, że bardzo często wystarczą proste działania, aby ubezpieczyciel nie miał innego wyjścia jak wypłacenie należnego odszkodowania.

Dlaczego ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

Powodów odmowy wypłaty odszkodowania może być sporo. Nie sposób ich wszystkich omówić. Można jednak wskazać na takie, które zdarzają się najczęściej.

Brak odpowiedzialności ubezpieczyciela

By uniknąć odmowy wypłaty odszkodowania już na wstępnym etapie należy zadbać o to, by szkoda została zgłoszona do prawidłowego ubezpieczyciela. To znaczny, że powinniśmy skierować roszczenia do tej firmy ubezpieczeniowej, w której sprawca wykupił polisę OC.

Warto także zadbać o prawidłowy nadzór nad postępowaniem karnym w taki sposób, żeby sprawca został ukarany. Potwierdzeniem w takiej sytuacji będzie wyrok sądowy skazujący osobę odpowiedzialną za wypadek. Postępowanie karne może potrwać wiele miesięcy. W związku z powyższym powinniśmy zadbać, aby jak najszybciej uzyskać z policji notatkę, w której zawarto podstawowe informacje o wypadku.

Musimy jednak pamiętać, że notatka policyjna nie jest bezspornym potwierdzeniem winy danego uczestnika ruchu i nie zastępuje wyroku skazującego. Niemniej jednak oczekiwanie przez ubezpieczyciela na zakończenie sprawy karnej nie jest najczęściej uprawnione, a ubezpieczyciele często nadużywają tego argumentu w wydawanych decyzjach odmownych. Poza samym wyrokiem istnieją inne dowody na określenie odpowiedzialności za wypadek.

Jeżeli jednak dysponujemy już wyrokiem, to znacząco przyspieszamy czas rozpatrzenia zgłoszonej szkody. Warto go przesłać do ubezpieczyciela. Należy pamiętać, że ubezpieczyciel może od nas domagać się dodatkowych dokumentów lub informacji. Bardzo często przerzuca on obowiązek wszechstronnego zebrania materiału dowodowego na poszkodowanego, co w świetle prawa jest niedopuszczalne.

Ubezpieczyciele wyposażeni zostali w szereg uprawnień, które pozwalają im występować do różnego rodzaju instytucji i organów o udostępnienie potrzebnej dokumentacji. Mogą także otrzymać pełen wgląd do akt postępowania prowadzonego przez policję, prokuraturę, czy sąd. Jeżeli zakład ubezpieczeń pozostaje bierny i oczekuje, że wszelkie dokumenty przekaże poszkodowany czyni to wbrew swoim obowiązkom. W skrajnych przypadkach za takie zachowanie może zostać ukarany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Nieudokumentowanie rozmiaru powstałej szkody

Kolejnym powodem odmowy wypłaty odszkodowania jest nieudokumentowanie rozmiaru szkody. Co to znaczy? Będąc ofiarą wypadku musimy przedstawić ubezpieczycielowi dokumenty potwierdzające zakres obrażeń. Mowa tu o wszelkiego rodzaju dokumentacji medycznej, historii choroby, zaświadczeniach, czy skierowaniach. Można również dodatkowo przedstawić dokumentację zdjęciową obrażeń, co ułatwi ocenę powstałych blizn. Ubezpieczyciel ma prawo, aby samodzielnie uzyskać dokumentację medyczną poszkodowanego, o ile wyrazi on na to zgodę.

O tego rodzaju dokumentację warto jednak zadbać samodzielnie. Aby maksymalnie przyspieszyć postępowanie likwidacyjne należy uzyskać zwykłą kopię z wszelkich poradni specjalistycznych lub ogólnych, w których prowadzone było leczenie powypadkowe i dostarczyć ją towarzystwu ubezpieczeniowemu. Dokumentacja ta potwierdzi zakres obrażeń i pozwoli oszacować rozmiar szkody.

Nieuzasadniona odmowa towarzystwa ubezpieczeniowego

Mogą zdarzyć się przypadki, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty bez podstawy. Najczęstszym przykładem jest sytuacja osób poszkodowanych, które doznały stosunkowo niewielkich obrażeń.

Uraz skrętny kręgosłupa w odcinku szyjnym, potłuczenia, spotykają się bardzo często z odmową ze strony ubezpieczyciela. Sam fakt, że obrażenia nie były duże, nie powinien być decydującym powodem odmowy wypłaty. Jeżeli bowiem posiadamy dokumentację medyczną potwierdzającą leczenie lub rehabilitację, to odszkodowanie powinno być wypłacone.

Kolejną sytuacją jest zastosowanie przez ubezpieczyciela 100% przyczynienia się do powstałej szkody. Praktyka ta jest całkowicie nieuzasadniona. Ubezpieczyciel w takim przypadku wskazuje na nieprawidłowości które obciążają poszkodowanego. Przykładowo świadome podjęcie przez niego jazdy z nietrzeźwym kierowcą lub brak zapięcia pasów bezpieczeństwa. W tej sytuacji zamiast zastosować przyczynienie, czyli odpowiednio zmniejszyć wypłatę, odmawia całkowicie.

Jak zareagować na odmowę wypłaty odszkodowania?

Gdy spotkamy się z odmową wypłaty mamy możliwość złożenia odwołania się do tej decyzji. W przypadku gdy odmowa wynika z braku niezbędnej dokumentacji mamy dwa wyjścia. Możemy przypomnieć ubezpieczycielowi o jego obowiązkach i uprawnieniach nadanych prawem. Alternatywnie możemy również wziąć sprawy w swoje ręce i uzyskać dokumenty samodzielnie.

Gdy odmowa jest wynikiem błędnego stanowiska ubezpieczyciela, mamy możliwość złożenia reklamacji na stanowisko odmowne. Dopuszczalne sposoby i formy złożenia reklamacji są zamieszczane na stronach internetowych zakładów ubezpieczeń.

Gdy dojdzie już do tej traumatycznej sytuacji i będziemy poszkodowanym uczestnikiem wypadku, powinniśmy mieć świadomość, jakie kroki podjąć. Postępująca informatyzacja i łatwiejszy dostęp do wiedzy przez internet spowodowały większą świadomość społeczeństwa o przysługujących prawach. Jeżeli już otrzymaliśmy decyzję odmowną z zakładu ubezpieczeń nie powinniśmy załamywać rąk, a podjąć działania mające na celu jej zmianę. Świadomość obywateli, ich wiedza i znajomość przepisów prawa będzie miała wpływ również na praktykę ubezpieczycieli.

Wiedząc, iż mają naprzeciw siebie świadomego uczestnika rynku ubezpieczeniowego coraz rzadziej będą podejmowali próby zaniżania lub odmawiania należnego odszkodowania. Dobrą alternatywną może być także skorzystanie z pomocy profesjonalisty, dzięki czemu zyskamy pewność prawidłowego zgłoszenia i oszacowania roszczeń oraz zdejmiemy z siebie konieczność samodzielnego prowadzenia sprawy. Unikniemy także błędów. Jeśli nie chcemy kierować sprawy na drogę sądową to można zwrócić się do Rzecznika Finansowego o interwencję.